ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A VIVAETÁllatgyógyászati Centrum szolgáltatásainak igénybevételéhez.

Hatályos: 2019.05.20. Visszavonásig

 

A jelen ÁSZF a magán-állatorvosi szolgáltatást igénybe vevők számára mutatja be a jogviszonnyal kapcsolatos tudnivalókat.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

 1.1. Személyi hatály

 1) Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkozik:

 1. A Viavet Állatgyógyászati Centrumra(VIAVET Állategészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely: 4300 Nyírbátor, Császári út 17; adószám: 13931733-2-15), valamint minden, az alkalmazásában álló munkavállalóra (mindnyájan együtt a továbbiakban: Rendelő);
 2. a Rendelőszolgáltatását a háziállata révén vagy azzal összefüggésben igénybe vevő természetes személyre (a továbbiakban: Állattulajdonos);
 3. együttesen: Felekre.

2) Az Állattulajdonost elkísérő más személyre az Állattulajdonos jogai nem vonatkoznak, de az Állattulajdonos biztonsággal kapcsolatos kötelezettségeinek, és különösen a más állattulajdonosokkal és kísérőikkel kapcsolatos magatartási szabályoknak köteles eleget tenni.

1.2. Tárgyi hatály

1) Az ÁSZF a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény szerinti magán állatorvosi tevékenységnek az Rendelő általi végzésére terjed ki.

2) Az ÁSZF kiterjed továbbá a Magyar Állatorvosi Kamara (a továbbiakban: MÁOK) szakmai irányelveiben, a MÁOK szabályzataiban, valamint az etikai szabályzatban foglalt rendelkezéseknek való megfelelésre, valamint minden ezekkel kapcsolatos vizsgálatra, kezelésre, kontrollvizsgálatra (együttesen a továbbiakban: beavatkozás).

 1.3. Időbeli hatály

1) Az ÁSZF időbeli hatályát az első és utolsó oldalakon szereplő dátum jelzi. A Rendelő fenntartja a jogot arra, hogy a ÁSZF-et saját hatáskörben bármikor módosítsa és új ÁSZF-et tegyen közzé honlapján.

2) Új verzió hatályba lépésével a korábbi verzió hatályát veszti.

 

 

 

 1. Jogviszony létrejötte, megszűnése, a beavatkozás folyamata

 

 1) A Rendelő a honlapján (www.allatorvosom.hu) közzéteszi a mindenkor hatályos ÁSZF-ét, mely alapján az érdeklődők előzetesen tájékozódhatnak a magán állatorvosi tevékenységgel kapcsolatos jogi kérdésekről, a Rendelő beavatkozásainak gyakorlatáról.

2) Az Állattulajdonos és a Rendelő között akkor jön létre a magán-állatorvosi szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó jogviszony, amikor az Állattulajdonos a Rendelősbe belép (ráutaló magatartás).

3) A beavatkozás megkezdése előtt az Állattulajdonos bármely, számára lényeges kérdést felvethet az Rendelő illetékes, a beavatkozást végző munkatársának. A beavatkozás akkor veszi kezdetét, amikor az Állattulajdonos szóban úgy nyilatkozik, hogy számára a beavatkozással kapcsolatos minden körülmény világos és érthető, vagy ilyen kifejezett nyilatkozata hiányában akkor is, ha a Rendelő beavatkozást végző munkatársa az Állattulajdonos magatartásából a beavatkozás megkezdésének igényét észleli.

4) A Rendelő a beavatkozás szakmai protokolljának megfelelően ellátja az állatot, ennek során elvégzi az előírt adminisztrációt is (pl. laborvizsgálat-kérés, MÁOK kisállatnyilvántartó – PetVetData – rendszerébe adatok felvétele, Kisállat Egészségügyi Könyv vezetése stb.)

5) A beavatkozást végző munkatárs az Állattulajdonos számára folyamatosan megadja a beavatkozással kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatja a beavatkozás kapcsán szükséges otthoni teendőkről, a kontroll(ok) időpontjáról.

6) A ráutaló magatartással létrejött jogviszony – ellenkező megállapodás hiányában – határozatlan időre jön létre.

 

 1. A Felek jogai és kötelezettségei

3.1. Az Állattulajdonos jogai és kötelezettségei

1) Az Állattulajdonos a Felek között létrejövő, jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony alapján jogosult az Rendelő szolgáltatásait igénybe venni. A rendelési időről és az ügyeleti ellátás lehetőségeiről a Rendelő a honlapján folyamatos tájékoztatást ad az Állattulajdonos számára.

2) Az Állattulajdonos jogosult az egyes alternatív beavatkozási lehetőségeket megismerni és a Rendelő szakmai javaslata ismeretében az alternatívák között dönteni. Amennyiben ezzel a jogával az Állattulajdonos bármely oknál fogva nem él ésszerű időn belül vagy arról kifejezetten lemond, köteles a Rendelő erre vonatkozó – a kezelt állat gyógyulási kilátásai szempontjából optimálisnak ítélt – döntését elfogadni.

3) Az Állattulajdonos – mint az állata viselkedését általában legjobban ismerő személy – köteles az állat várható vagy akár előre nem látható viselkedésének megfelelő előzetes intézkedéseket megtenni (pl. biztonságos pórázt, szájkosarat, állatszállító dobozt használni). Köteles továbbá a Rendelő szolgáltatását igénybe vevő más személyek és állataik védelme érdekében is minden ésszerű és az adott helyzetben általában elvárható megelőző intézkedést megtenni és ennek megfelelő magatartást tanúsítani.

4) Az Állattulajdonos köteles az őt elkísérő más személy kapcsán is biztosítani, hogy az adott személy az ott tartózkodó a más személyekkel, állatokkal kapcsolatos magatartási szabályokat megtartsa.

5) Az Állattulajdonos jogosult a Felek közt az első beavatkozással létrejött jogviszonyt bármikor, indokolás nélkül megszüntetni, ilyen megszüntető nyilatkozatot az Állattulajdonos tehet:

 1. szóban a Rendelő rendelési idejében;
 2. írásban aViavet Állatgyógyászati Centrum, 2051 Biatorbágy, Csodaszarvas u. 7 . címen;
 3. e-mailben az bia.allatorvosom@gmail.com címen.

6) Az Állattulajdonos köteles a Rendelőt értesíteni, amennyiben az állata – több, a Rendelő által kezelt állat esetén az utolsó állata – meghal/elpusztul. Ezzel a Felek közti jogviszony megszűnik.

7) A jogviszony megszüntetése és megszűnése esetén a Felek elszámolnak egymással, a Rendelő kiadja az Állattulajdonos részére a MÁOK mindenkori szabályai által előírt dokumentumokat és igazolásokat.

 

3.2. A Rendelő jogai és kötelezettségei

1) A Rendelő köteles az Állattulajdonos és állata érdekében a szakmai szabályoknak, a szokásos protokolloknak megfelelően, az általában elvárható módon eljárni.

2) Alternatív beavatkozási lehetőségek esetén a Rendelő köteles alapos tájékoztatást adni az Állattulajdonos részére az egyes alternatívák előnyeiről, illetve kockázatairól, valamint ezek költségéről, ezek után az Állattulajdonos döntését kérni.

3) A Rendelő jogosult az Állattulajdonos döntésének hiányában a kezelt állat gyógyulási kilátásai szempontjából optimális alternatíváról dönteni.

4) A Rendelő az Állattulajdonos esetleges nemfizetése esetén jogosult az állat ellátásával kapcsolatos ellátást megtagadni, amennyiben az állat számára nem életmentő beavatkozás szükséges, illetve az a MÁOK Etikai Szabályzat rendelkezéseivel, valamint a Rendelő belső normáival nem ellentétes.

 5) A Rendelő a sürgős, elsősegély jellegű beavatkozásokon kívül jogosult mérlegelni, hogy az Állattulajdonos állata sérülésének, betegségének jellege alapján elvállalja-e az adott beteg gyógykezelését vagy más intézményt javasol erre. A Rendelő az erre vonatkozó döntését nem köteles indokolni. Amennyiben a Rendelő nem vállalja el az adott beteg gyógykezelését, erről a Rendelő az ezzel kapcsolatban döntést hozó munkatársa köteles jegyzőkönyvet felvenni, amellyel a Felek között addig létrejött jogviszonyt megszünteti. Az esetleges vizsgálati költségek kapcsán a Felek elszámolnak.

 

 1. Díjazás

1) A Rendelő az egyes beavatkozásokért járó díjazás mértékéről a honlapján elhelyezett árjegyzékben ad tájékoztatást. Egyes összetettebb, díjszabásban nem rögzíthető beavatkozások kapcsán a Rendelő a várható díj mértékéről előzetesen, egyedileg, kérésére írásban tájékoztatja az Állattulajdonost.

2) A Rendelő által közölt várható díjról szóló tájékoztatás a Rendelőt annyiban köti, amennyiben a beavatkozás során nem merül fel előre nem látható körülmény vagy komplikáció. A beavatkozás előtt nem látható körülmény felmerülésekor a Rendelő az előzetesen kiadott árajánlattól eltérhet, ez esetben köteles az Állattulajdonost haladéktalanul tájékoztatni a változás körülményeiről és a várható költségekről

3) Az Állattulajdonos a díjszabás szerinti, illetőleg a beavatkozás során ténylegesen felmerült díjat a beavatkozás után köteles készpénzben vagy bankkártyával kiegyenlíteni. Az Állattulajdonos számára halasztott vagy részletfizetést a Rendelő nem tud biztosítani.

 

 1. Adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések

A Rendelő tájékoztatja az Állattulajdonost, hogy az Állattulajdonos személyes adatainak kezelését a honlapján közzétett Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint végzi. E dokumentum mutatja be, hogy a Rendelő – mint adatkezelő – mely adatkezelési műveletekben vesz igénybe adatfeldolgozót, és mely adatfeldolgozókat veszi igénybe. A Rendelő tájékoztatja az Állattulajdonost, hogy az egyes adatfeldolgozók személye a Felek közti jogviszony tartama alatt változhat, erről a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóból tájékozódhat az Állattulajdonos, illetve az abban meghatározottak szerint gyakorolhatja az érintetti jogait.

 

 1. Egyebek

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésben a Ptk. és a magán állatorvosi tevékenység végzésével kapcsolatos jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 Hatályos: 2019.05.20. Visszavonásig